เลือกหลักสูตร Course 课程
 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (Internet - Based Test)
   

  จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงาน  Hanban (สถาบันขงจื๊อ)  เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ในรูปแบบใหม่โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์  เป็นแนวโน้มของการสอบ HSK ในอนาคต ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน หน่วยงาน Hanban ได้มีการพัฒนาระบบการจัดสอบ HSK แบบ Internet-Based  ขึ้นตั้งแต่ปี 2010 จนมาถึงปัจจุบัน โดยได้มีการแก้ไขปัญหาจากการสอบในระบบ Paper-Based ที่ผ่านมาให้ดีขึ้น
   

  สถาบัน Friendship International Education ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงาน Hanban (สถาบันขงจื๊อ) ของรัฐบาลจีนให้เป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (Chinese Proficiency Test ) Internet-Based Test ในประเทศไทยโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท)  โดยจะเริ่มจัดสอบในปี 2557 ปีละ 4 รอบ
   

  การสอบ HSK Internet-Based ดีกว่า Paper-Based อย่างไร
   

  1. ลดระยะเวลาและขั้นตอนการสมัคร   ในอดีตการสอบแบบ  Paper - Based นั้นต้องใช้เวลาในการสมัครล่วงหน้าก่อนการสอบจริงประมาณ  1-2  เดือนในขณะที่การสอบแบบ   Internet  -  Based   นั้นตัดปัญหาในเรื่องการลงทะเบียนรวมถึงการจัดส่งข้อสอบที่ยุ่งยากออก   ทำให้ผู้สมัครสามารถสมัครก่อนสอบเพียง 15 วัน ซึ่งทำให้สะดวกในสมัครสอบมากขึ้น
   

  2. ลดปัญหาในเรื่องระบบเสียงที่ไม่ชัดเจนในการสอบใน    Listening Part เนื่องจากการสอบในระบบ Paper-Based ใน Listening Part  จะเปิดเสียงผ่านลำโพง จึงทำให้ผู้สอบฟังไม่ถนัด จากเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมการสอบแบบ Internet-Based จะมีหูฟังประจำเครื่องของแต่ละเครื่องให้ผู้สอบได้ฟังเสียงอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
   

  3. ตอบรับกับวัตถุประสงค์ของการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน      HSK (Chinese Proficiency Test ) ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเน้นการนำไปใช้งานจริง
   

  ประโยชน์ของการสอบ HSK

  1. ใช้ขอทุนสมัครเรียนระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ ในประเทศจีน

  2. ใช้วัดระดับความรู้ภาษาจีน

  3. ใช้สมัครเรียนในบางมหาวิทยาลัยของไทยที่ใช้ระบบรับตรงและสมัครงาน
   

  ระดับการสอบ
   

  การเขียน 

  แวดวงคำศัพท์ที่ควรรู้

         HSK  (ระดับ 6)

     5000  คำขึ้นไป

         HSK  (ระดับ 5)

     2500  คำ

         HSK  (ระดับ 4)

     1200   คำ

         HSK  (ระดับ 3)

     600    คำ

         HSK  (ระดับ 2)

     300    คำ

         HSK  (ระดับ 1)

     150     คำ

   

  ระดับ 1   เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 150 คำ

  ระดับ 2   เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจประโยคภาษาจีนง่ายๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 300 คำ

  ระดับ 3   เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน ด้านการเรียน การทำงาน เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 600 คำ

  ระดับ 4   เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย1,200 คำ

  ระดับ 5   เหมาะสำหรับผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ชมรายการโทรทัศน์ภาษาจีนได้ และสามารถใช้ภาษาจีนกล่าวสุนทรพจน์ได้ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 2,500 คำ

  ระดับ 6   เหมาะสำหรับผู้ที่รับฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างเข้าใจ สามารถใช้ภาษาจีนทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน แสดงออกทางความคิดของตนได้อย่างเข้าใจลึกซึ้ง เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 5,000 คำ

   

  รายละเอียดคะแนน

  ระดับ 1 และ 2 คะแนนเต็ม 200 คะแนน ผ่านเกณฑ์ 120 คะแนน

  ระดับ 3   ถึง 6 คะแนนเต็ม 300 คะแนน ผ่านเกณฑ์ 180 คะแนน

  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (Internet - Based Test)
   

  จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงาน  Hanban (สถาบันขงจื๊อ)  เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ในรูปแบบใหม่โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์  เป็นแนวโน้มของการสอบ HSK ในอนาคต ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน หน่วยงาน Hanban ได้มีการพัฒนาระบบการจัดสอบ HSK แบบ Internet-Based  ขึ้นตั้งแต่ปี 2010 จนมาถึงปัจจุบัน โดยได้มีการแก้ไขปัญหาจากการสอบในระบบ Paper-Based ที่ผ่านมาให้ดีขึ้น
   

  สถาบัน Friendship International Education ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงาน Hanban (สถาบันขงจื๊อ) ของรัฐบาลจีนให้เป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (Chinese Proficiency Test ) Internet-Based Test ในประเทศไทยโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท)  โดยจะเริ่มจัดสอบในปี 2557 ปีละ 4 รอบ
   

  การสอบ HSK Internet-Based ดีกว่า Paper-Based อย่างไร
   

  1. ลดระยะเวลาและขั้นตอนการสมัคร   ในอดีตการสอบแบบ  Paper - Basedนั้นต้องใช้เวลาในการสมัครล่วงหน้าก่อนการสอบจริงประมาณ  1-2  เดือนในขณะที่การสอบแบบ   Internet  -  Based   นั้นตัดปัญหาในเรื่องการลงทะเบียนรวมถึงการจัดส่งข้อสอบที่ยุ่งยากออก   ทำให้ผู้สมัครสามารถสมัครก่อนสอบเพียง 15 วัน ซึ่งทำให้สะดวกในสมัครสอบมากขึ้น
   

  2. ลดปัญหาในเรื่องระบบเสียงที่ไม่ชัดเจนในการสอบใน    Listening    Part เนื่องจากการสอบในระบบ Paper-Based ใน Listening Part  จะเปิดเสียงผ่านลำโพง จึงทำให้ผู้สอบฟังไม่ถนัด จากเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมการสอบแบบ Internet-Based จะมีหูฟังประจำเครื่องของแต่ละเครื่องให้ผู้สอบได้ฟังเสียงอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
   

  3. ตอบรับกับวัตถุประสงค์ของการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน      HSK (Chinese Proficiency Test ) ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเน้นการนำไปใช้งานจริง
   

  ประโยชน์ของการสอบ HSK

  1. ใช้ขอทุนสมัครเรียนระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ ในประเทศจีน

  2. ใช้วัดระดับความรู้ภาษาจีน

  3. ใช้สมัครเรียนในบางมหาวิทยาลัยของไทยที่ใช้ระบบรับตรงและสมัครงาน
   

  ระดับการสอบ
   

  การเขียน 

  แวดวงคำศัพท์ที่ควรรู้

         HSK  (ระดับ 6)

     5000  คำขึ้นไป

         HSK  (ระดับ 5)

     2500  คำ

         HSK  (ระดับ 4)

     1200   คำ

         HSK  (ระดับ 3)

     600    คำ

         HSK  (ระดับ 2)

     300    คำ

         HSK  (ระดับ 1)

     150     คำ

   

  ระดับ 1    เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 150 คำ

  ระดับ 2   เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจประโยคภาษาจีนง่ายๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 300 คำ

  ระดับ 3   เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน ด้านการเรียน การทำงาน เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 600 คำ

  ระดับ 4   เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย1,200 คำ

  ระดับ 5   เหมาะสำหรับผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ชมรายการโทรทัศน์ภาษาจีนได้ และสามารถใช้ภาษาจีนกล่าวสุนทรพจน์ได้ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 2,500 คำ

  ระดับ 6   เหมาะสำหรับผู้ที่รับฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างเข้าใจ สามารถใช้ภาษาจีนทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน แสดงออกทางความคิดของตนได้อย่างเข้าใจลึกซึ้ง เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 5,000 คำ

   

  รายละเอียดคะแนน

  ระดับ 1 และ 2 คะแนนเต็ม 200 คะแนน ผ่านเกณฑ์ 120 คะแนน

  ระดับ 3   ถึง 6 คะแนนเต็ม 300 คะแนน ผ่านเกณฑ์ 180 คะแนน

  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (Internet - Based Test)
   

  จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงาน  Hanban (สถาบันขงจื๊อ)  เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ในรูปแบบใหม่โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์  เป็นแนวโน้มของการสอบ HSK ในอนาคต ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน หน่วยงาน Hanban ได้มีการพัฒนาระบบการจัดสอบ HSK แบบ Internet-Based  ขึ้นตั้งแต่ปี 2010 จนมาถึงปัจจุบัน โดยได้มีการแก้ไขปัญหาจากการสอบในระบบ Paper-Based ที่ผ่านมาให้ดีขึ้น
   

  สถาบัน Friendship International Education ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงาน Hanban (สถาบันขงจื๊อ) ของรัฐบาลจีนให้เป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (Chinese Proficiency Test ) Internet-Based Test ในประเทศไทยโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท)  โดยจะเริ่มจัดสอบในปี 2557 ปีละ 4 รอบ
   

  การสอบ HSK Internet-Based ดีกว่า Paper-Based อย่างไร
   

  1. ลดระยะเวลาและขั้นตอนการสมัคร   ในอดีตการสอบแบบ  Paper - Basedนั้นต้องใช้เวลาในการสมัครล่วงหน้าก่อนการสอบจริงประมาณ  1-2  เดือนในขณะที่การสอบแบบ   Internet  -  Based   นั้นตัดปัญหาในเรื่องการลงทะเบียนรวมถึงการจัดส่งข้อสอบที่ยุ่งยากออก   ทำให้ผู้สมัครสามารถสมัครก่อนสอบเพียง 15 วัน ซึ่งทำให้สะดวกในสมัครสอบมากขึ้น
   

  2. ลดปัญหาในเรื่องระบบเสียงที่ไม่ชัดเจนในการสอบใน    Listening    Part เนื่องจากการสอบในระบบ Paper-Based ใน Listening Part  จะเปิดเสียงผ่านลำโพง จึงทำให้ผู้สอบฟังไม่ถนัด จากเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมการสอบแบบ Internet-Based จะมีหูฟังประจำเครื่องของแต่ละเครื่องให้ผู้สอบได้ฟังเสียงอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
   

  3. ตอบรับกับวัตถุประสงค์ของการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน      HSK (Chinese Proficiency Test ) ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเน้นการนำไปใช้งานจริง
   

  ประโยชน์ของการสอบ HSK

  1. ใช้ขอทุนสมัครเรียนระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ ในประเทศจีน

  2. ใช้วัดระดับความรู้ภาษาจีน

  3. ใช้สมัครเรียนในบางมหาวิทยาลัยของไทยที่ใช้ระบบรับตรงและสมัครงาน
   

  ระดับการสอบ
   

  การเขียน 

  แวดวงคำศัพท์ที่ควรรู้

         HSK  (ระดับ 6)

     5000  คำขึ้นไป

         HSK  (ระดับ 5)

     2500  คำ

         HSK  (ระดับ 4)

     1200   คำ

         HSK  (ระดับ 3)

     600    คำ

         HSK  (ระดับ 2)

     300    คำ

         HSK  (ระดับ 1)

     150     คำ

   

  ระดับ 1    เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 150 คำ

  ระดับ 2   เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจประโยคภาษาจีนง่ายๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 300 คำ

  ระดับ 3   เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน ด้านการเรียน การทำงาน เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 600 คำ

  ระดับ 4   เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย1,200 คำ

  ระดับ 5   เหมาะสำหรับผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ชมรายการโทรทัศน์ภาษาจีนได้ และสามารถใช้ภาษาจีนกล่าวสุนทรพจน์ได้ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 2,500 คำ

  ระดับ 6   เหมาะสำหรับผู้ที่รับฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างเข้าใจ สามารถใช้ภาษาจีนทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน แสดงออกทางความคิดของตนได้อย่างเข้าใจลึกซึ้ง เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 5,000 คำ

   

  รายละเอียดคะแนน

  ระดับ 1 และ 2 คะแนนเต็ม 200 คะแนน ผ่านเกณฑ์ 120 คะแนน

  ระดับ 3   ถึง 6 คะแนนเต็ม 300 คะแนน ผ่านเกณฑ์ 180 คะแนน

 • สมัครผ่านทางอีเมลของสถาบัน Friendship International Education

   

  1) กรอกใบสมัคร (โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร)  แนบรูปถ่าย  1 นิ้ว 1 รูป (ไฟล์ JPEG) และสำเนาบัตรประชาชน

  2) ส่งใบสมัครมาทางอีเมล friendshiplanguage@hotmail.com

  3) เมื่อทางสถาบันตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว จึงจะส่งวิธีการชำระเงินให้ทางอีเมลอีกครั้งหนึ่ง

  ค่าสมัครสอบ

  ระดับในการสอบ

        ค่าใช้จ่าย   

  ระดับ 1

          500

  ระดับ 2

          700

  ระดับ 3

          900

  ระดับ 4

          1200

  ระดับ 5

          1600

  ระดับ 6

          2000

   

  สมัครผ่านทางอีเมลของสถาบัน Friendship International Education

   

  1) กรอกใบสมัคร (โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร แนบรูปถ่าย  1 นิ้ว 1 รูป (ไฟล์ JPEG) และสำเนาบัตรประชาชน

  2) ส่งใบสมัครมาทางอีเมล friendshiplanguage@hotmail.com

  3) เมื่อทางสถาบันตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว จึงจะส่งวิธีการชำระเงินให้ทางอีเมลอีกครั้งหนึ่ง

  ค่าสมัครสอบ

  ระดับในการสอบ

        ค่าใช้จ่าย   

  ระดับ 1

          500

  ระดับ 2

          700

  ระดับ 3

          900

  ระดับ 4

          1200

  ระดับ 5

          1600

  ระดับ 6

          2000

   

   

  สมัครผ่านทางอีเมลของสถาบัน Friendship International Education

   

  1) กรอกใบสมัคร (โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร   แนบรูปถ่าย  1 นิ้ว 1 รูป (ไฟล์ JPEG) และสำเนาบัตรประชาชน

  2) ส่งใบสมัครมาทางอีเมล friendshiplanguage@hotmail.com

  3) เมื่อทางสถาบันตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว จึงจะส่งวิธีการชำระเงินให้ทางอีเมลอีกครั้งหนึ่ง

  ค่าสมัครสอบ

  ระดับในการสอบ

        ค่าใช้จ่าย   

  ระดับ 1

          500

  ระดับ 2

          700

  ระดับ 3

          900

  ระดับ 4

          1200

  ระดับ 5

          1600

  ระดับ 6

          2000

   

   

 • วันและเวลาที่จัดสอบ

  วันและเวลาสอบ

   ระยะเวลาในการสมัคร

  วันประกาศผลสอบ

  วันที่ 20 มกราคม 2561

  วันที่ 22 ธันวาคม 2560

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

  วันที่ 11 กุมพาพันธ์ 2561

  วันที่ 12 มกราคม 2561

  วันที่ 15 มีนาคม 2561

  วันที่ 24 มีนาคม 2561

  วันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2561

  วันที่ 24 เมษายน 2561

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

  วันที่ 20 เมษายน 2561

  วันที่ 19 มิถุนายน 2561

  วันที่ 10 มิถุนายน 2561

  วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

  วันที่ 10 กรกฎาคม 2561  

  วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 วันที่ 11 มิถุนายน 2561

  วันที่ 14 สิงหาคม 2561

  วันที่ 16 กันยายน 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561

  วันที่ 16 ตุลาคม 2561

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561

  วันที่ 10 ธันาวาคม 2561

  วันที่ 2 ธันวาคม 2561 วันที่ 29 ตุลาคม 2561

  วันที่ 2 มกราคม 2561

   

   

   

  **ประกาศผลสอบหลังจากการสอบประมาณ 1 เดือน
   

  สถานที่สอบ

  "อาคาร เทรนดี้ ชั้น 2" 

  BTS นานา ทางออก 3 เดินตรงมายังซอยสุขุมวิท 13 

  วันและเวลาที่จัดสอบ

  วันและเวลาสอบ

   ระยะเวลาในการสมัคร

  วันประกาศผลสอบ

  วันที่ 20 มกราคม 2561

  วันที่ 22 ธันวาคม 2560

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

  วันที่ 11 กุมพาพันธ์ 2561

  วันที่ 12 มกราคม 2561

  วันที่ 15 มีนาคม 2561

  วันที่ 24 มีนาคม 2561

  วันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2561

  วันที่ 24 เมษายน 2561

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

  วันที่ 20 เมษายน 2561

  วันที่ 19 มิถุนายน 2561

  วันที่ 10 มิถุนายน 2561

  วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

  วันที่ 10 กรกฎาคม 2561  

  วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 วันที่ 11 มิถุนายน 2561

  วันที่ 14 สิงหาคม 2561

  วันที่ 16 กันยายน 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561

  วันที่ 16 ตุลาคม 2561

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561

  วันที่ 10 ธันาวาคม 2561

  วันที่ 2 ธันวาคม 2561 วันที่ 29 ตุลาคม 2561

  วันที่ 2 มกราคม 2561

   

   

   

  **ประกาศผลสอบหลังจากการสอบประมาณ เดือน
   

  สถานที่สอบ

  "อาคาร เทรนดี้ ชั้น 2" 

  BTS นานา ทางออก 3 เดินตรงมายังซอยสุขุมวิท 13 

   

  วันและเวลาที่จัดสอบ

  วันและเวลาสอบ

   ระยะเวลาในการสมัคร

  วันประกาศผลสอบ

  วันที่ 20 มกราคม 2561

  วันที่ 22 ธันวาคม 2560

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

  วันที่ 11 กุมพาพันธ์ 2561

  วันที่ 12 มกราคม 2561

  วันที่ 15 มีนาคม 2561

  วันที่ 24 มีนาคม 2561

  วันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2561

  วันที่ 24 เมษายน 2561

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

  วันที่ 20 เมษายน 2561

  วันที่ 19 มิถุนายน 2561

  วันที่ 10 มิถุนายน 2561

  วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

  วันที่ 10 กรกฎาคม 2561  

  วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 วันที่ 11 มิถุนายน 2561

  วันที่ 14 สิงหาคม 2561

  วันที่ 16 กันยายน 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561

  วันที่ 16 ตุลาคม 2561

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561

  วันที่ 10 ธันาวาคม 2561

  วันที่ 2 ธันวาคม 2561 วันที่ 29 ตุลาคม 2561

  วันที่ 2 มกราคม 2561

   

   

   

  **ประกาศผลสอบหลังจากการสอบประมาณ เดือน
   

  สถานที่สอบ

  "อาคาร เทรนดี้ ชั้น 2" 

  BTS นานา ทางออก 3 เดินตรงมายังซอยสุขุมวิท 13 

ข่าวสารและกิจกรรม News & Event 新闻中心
Knowledge Knowledge 知识
รูปภาพ Gallery 画廊
 • x
 • x
 • x
 • x